Toekomst gebouw Beukenhof

Ook jij kan aan het stadsbestuur vragen stellen ivm lokale aangelegenheden.

Woon je in Hasselt en heb je een vraag voor het schepencollege, dan kan je die ook persoonlijk komen stellen. Het college van burgemeester en schepenen maakt hiervoor tijd, voorafgaand aan de verenigde commissie.
Je vraag moet betrekking hebben op aangelegenheden van algemeen belang (gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn); moet behandelbaar zijn in een openbare zitting, en mag niet raken aan de persoonlijke levenssfeer. Net zoals tijdens de raadszitting, loopt ook hier een tijdsklok. De Hasselaar krijgt 3 minuten, de schepen of burgemeester antwoordt in 4 minuten waarna de vraagsteller nog 1 repliekminuut krijgt.

De dorpsraad stelde vorig jaar aan de stad via het vragenhalfuurtje een vraag omtrent domein Beukenhof en het leegstaande historische pand met horeca-uitbating. De dorpsraad was van mening dat de activiteiten in en rond het gebouw een belangrijke impact hebben op de sportverenigingen en als ontmoetingsplaats voor de inwoners in haar geheel. Er dient dan ook voorkomen te worden dat dit pand dreigt te verdwijnen door leegstand. Het belang ervan raakt immers de hele gemeenschap van Sint-Lambechts-Herk.

Het antwoord van schepen Libert op het vragenhalfuurtje luidde als volgt:

Er werd een herstelling uitgevoerd aan het dak en er werd een dading afgesloten waarin een einde werd gesteld aan de overeenkomst tussen de stad en de vzw Beukenhof. Ondertussen werd aan de dienst Gebouwen gevraagd om een raming te maken voor het globale herstel van het gebouw. Het is niet de bedoeling van de stad om de uitbating in eigen beheer te nemen. De stad denkt na over een toekomstige invulling en zal een concessie uitschrijven. Het is zeker nooit de bedoeling om het gebouw leeg te laten staan.


De dorpsraad zal er bij het stadsbestuur blijven op aandringen om tijdig de beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn om het historische gebouw en haar toekomst te beschermen in domein Beukenhof.

Ook jij kan een vraag stellen aan je stadsbestuur.

De data van de eerstvolgende vragenhalfuurtjes en de uiterste indieningsdata zijn:

• Vragenhalfuurtje 19 april: indienen voor 5 april 2022.
• Vragenhalfuurtje 16 mei: indienen voor 2 mei 2022.
• Vragenhalfuurtje 20 juni: indienen voor 6 juni 2022.

Van het vragenhalfuurtje worden video-opnames gemaakt. Zo kunnen Hasselaars die met dezelfde vraag zitten maar helaas verhinderd waren, het antwoord van het schepencollege ook beluisteren.

Meer info? www.hasselt.be/ vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje is een middel om de betrokkenheid van de burger te verhogen met het beleid. De werkgroep ‘skatepark’ van de dorpsraad deelt mede dat de stad middelen heeft vrijgemaakt voor de bouw van nieuwe skateparken. Eentje hiervan zal in Sint-Lambrechts- Herk op de Beukenhofsite worden ingericht.

2 minuten, 14 seconden
The website encountered an unexpected error. Please try again later.